دانلود پایان نامه فارسی *344- پایان نامه های کارشناسی ارشد

الف

2068830120015
پردیس بین الملل
ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته روابط بین الملل
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه
بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 الی 2013
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش
استاد مشاور:
ب
جناب آقای دکتر احمد محقر
نگارش:
مهدی آبی
تابستان93

ج

تعهدنامه
655320420370اینجانب مهدی آبی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده پایان‌نامه بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 الی 2013تحت راهنمایی دکتر محمد جواد رنجکش متعهد می‌شوم:
تحقیقات در این پایان‌نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
در استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
مطالب مندرج در پایان‌نامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
کلیه‌ی حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه فردوسی مشهدـ پردیس بین الملل» و یا
«Ferdowsi University of Mashhad – International Campus» به چاپ خواهد رسید.
حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان‌نامه تأثیر گذار بوده‌اند در مقالات مستخرج از رساله رعایت شده است.
در کلیه‌ی مراحل انجام این پایان‌نامه، در مواردی که از موجود زنده (یا بافت‌های آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.

Related posts: